اهمیت نکبه در تاریخ فلسطین و برای هویت فلسطین - بحث کتاب و جلسه مقام

اویون لوسی لامک-استراسه 32 ، برلین

ناهد عواد شما را به سخنرانی کتاب «فلسطین و فلسطینیان» دعوت می کند. داستانی از نکبت تا امروز با نویسنده دکتر. موریل آسبورگ و کریستین هلبرگ روزنامه نگار. محور بحث این کتاب، مسئله اهمیت نکبه - فرار و اخراج حدود سه چهارم میلیون فلسطینی از سال 1947 تا 1949 - برای [...]