اطلاعات نشر

موسسه خیریه Kultur NeuDenken (مسئولیت محدود)
Lucy-Lameck-Str. 32 ، c / o oyoun
12049 Berlin
تلفن: +49 (0) 3068050860
فکس: 03022187301
ایمیل: hallo@oyoun.de
اینترنت: https://oyoun.de
Kultur NeuDenken غیر انتفاعی UG (با مسئولیت محدود) توسط: مدیر عامل مجاز به نمایندگی: Louna Sbou

ثبت کننده: Amtsgericht Berlin Charlottenburg
ثبت تجاری
شماره ثبت: HRB 213866 B

شماره شناسایی مالیات فروش طبق قانون مالیات فروش 27a § (UStG):
DE327943039

مسئولیت محتوا:
Louna Sbou ، hallo@oyoun.de