Indibano yocweyo: Inamandla kuneentyatyambo ezinyhashiweyo

Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo (Inamandla Ngakumbi Kunentyatyambo Enyathelweyo) lugxininiso oluqhubekayo lwe-Oyoun, olugxile kumava abasetyhini* kunye nemizimba enqabileyo kwiimfazwe ezisuka kwi-decolonial, anti-militarist, kunye neembono ze-intersectional. Enye yezona njongo ziphambili zeprojekthi kukumisa kwakhona amabali emfazwe, ilizwe-lilizwe lemfazwe kunye nabasetyhini.

Ukongeza kwiiprojekthi ezimbini AS* PAPANGUS kunye ne-MOUDJAHIDATE*, iindibano zocweyo ezimbini zabanjwa entwasahlobo nasekupheleni kwehlobo lika-2022 kunye neqela elincinci lamagcisa, abagcini kunye nabaphandi. Uthathe inxaxheba Yukiko Nagakura, Nadia Makhlouf, UMargo Okazawa-Rey, Bruna Amaro kunye nomlondolozi uDami Choi wokumodareyitha. Kwezi ndibano zocweyo ze-intanethi, ezibonelele ngesithuba solungelelwaniso, ukutshintshiselana kunye nokucinga okwabelwanayo, uthotho lwemibuzo yabuzwa yaza yaphononongwa ezidibanisa izenzo kunye neenyani ezibhekiselelwe kugxininiso lokulondoloza.

Ngaba sinokucinga ngomfazi* ukuba njenge-anti-hegemonic, i-non-binary kunye ne-fluid concept(s) kunye nendlela (s) yokuba? – Ukuba ngowasetyhini osindileyo, ukuphefumla kunye nokuzila kunye nabangenabuntu kwiingqimba zobundlobongela. Amabali, izikhumbuzo, amagama, imihla kunye namabali akhumbula umzabalazo kabani? Singakuyeka njani ukuvelisa kwakhona ubuzwe, ukulwa kunye nokulawula kwi-decolonial queer *ingcamango yobufazi? Ezi ngcinga zajikeleza, zavakala kwaye ziphindaphindwa kwiingxoxo zabathathi-nxaxheba. Koku kulandelayo singathanda ukwabelana nawe ngamaxesha athile asuka kucweyo:

Bendifuna ukwenza into engabonakaliyo ibonakale. Ndandifuna ukwabelana ngokuba kwakukho abafazi abaninzi * abagqiba ekubeni babandakanyeke kwinkululeko. … Olo lusizi, umsindo, nokuphoxeka kwandinceda ukuba ndiqalise iprojekthi. … Bendifuna ukuqonda abafazi base-Algeria* phambi kwemfazwe, ngexesha lemfazwe nasemva koko, njengophuhliso lwabalwi*, iMoudjahidate*. ... Ukuba akukho mntu uthatha uxanduva lokukhumbula le nxalenye yembali, la mabali aya kunyamalala. (Nadia Makhlouf)

Amabali abasetyhini * eFukushima, ngokusekelwe kumsebenzi owenziwayo ngo-2016, asibonise ngokucacileyo indlela abafazi *, oomama * kunye nabantwana abasetyenziswa ngayo luluntu olubeka phambili ukukhula koqoqosho. ... Isakhiwo sokuxhaphazwa asizange sitshintshe ukususela kwimihla ye-Imperial Japan. ... Abafazi* abanamandla okuzala baye baphathwa njengesixhobo sokuzala sesizwe. Kwelinye icala, baphathwa njengabangenamsebenzi xa kufikelelwa ekukhuthazeni uqoqosho kanye ngenxa yokukwazi ukuzala. (Yukiko Nagakura)

... rhoqo emva kweentsuku ezimbini i-trans woman* iyabulawa eBrazil ... qho ngeyure ama-30 abasetyhini* eBrazil bafumana ubundlobongela ngokwasemzimbeni. La manani adalwe kwaye ndiyinxalenye yawo. Kwaye sisemfazweni ... Singenza njani izixhobo eziza kucima into esibulalayo? … As* Papangus ngumdlalo omalunga nokwakha indawo edibeneyo yokhuseleko ukuze thina bafazi* sibhiyozele ngokudanisa, ukucula nokuhamba. … Imizimba yethu inokuhlala nini kubuntu bayo ukuze ikhululeke? Singayenza njani imizimba yethu kwaye siyenze ibe yendalo? (Bruna Amaro)

Umbono wabasetyhini wokhuseleko lwangempela olukhululekile kwi-militarism kunye nokudala inkcubeko yobomi ... Sinokuyichaza njani ngokubambisana into esiyifumanayo kwaye sinokudibanisa njani amachaphaza? ... Ukucinga ngomkhosi kunye nokuba ngummi kunye ne-patriarchal, i-masculinist, i-heterosexist isizwe-states ezifuna umkhosi, umzekelo e-Japan nangona i-Article 9, indlela umkhosi wase-US wafumana abantu abavela eMexico ngexesha lokuhlasela kwe-Afghanistan. Kwaye yindlela i-feminism esetyenziswa ngayo: Leyo yinto efanelekileyo yokubhinqa, ukujoyina umkhosi! Ngoko ke imalunga nokwamkelwa, ukuqondwa kunye nokuba ngummi kweli hlabathi lomkhosi. (uMargo Okazawa-Rey)

... okanye sijonge kwikamva? … Thina, abafazi* kunye nemizimba engoompondo-zihlanjiwe ngokwendalo siyishaman ngendlela esenza ngayo nesiziva ngayo ngemizimba yethu. Sakha iibhulorho phakathi kwabaphilayo, imiphefumlo kunye nezinye izidalwa. … Imalunga nokujonga ngaphakathi kwethu kwaye senze incoko ngaphakathi kwethu ibe yincoko malunga nosolusapho ongaphakathi kuthi. Ingaba sijongana njani nolu gonyamelo lungapheliyo egameni lesizwe, ukhuseleko, njalo njalo? … Loluphi uhlobo lwemizabalazo esilwa nayo njengabafazi*? (Dami Choi)