profayile

Abantu ababumba, bacinge kwaye babuze.

Abantu abenza kwaye bashukumise uluntu lwethu. 

 

Z

 

Y

 

W

 

U

 

T

 

S

 

R

 

Q

 

P

 

O

 

N

 

M

 

L

 

K

 

J

 

I

 

H

 

G

 

F

 

E

 

D

 

C

 

B

 

A