Ingcebiso ngePodcast  

ukuvalelwa

Gqibezela ngokuphandle

Ugxa wethu uGregor ukunye nathi ukuvalelwa usanda kukhupha uthotho lwepodcast kunye neengxelo ngamava akhe entolongweni. Olu ngcelele (ngoku olukwisiqendu se-13) luphonononga iinkalo ezahlukeneyo zeentolongo (ezivuliweyo), ukusuka kwinkolo ukuya kutsho kumhlala-phantsi, imali, ikhefu kunye nentsapho ukuya kwikhoboka kunye nomsebenzi wentlalontle. Ingcebiso yokumamela ngokukhawuleza!