تمام روز
تابع توصیه می شود

THE PATH: یک پروژه هنری عمومی مشارکتی - نمایشگاه + نصب + مجموعه رویدادها

اویون لوسی لامک-استراسه 32 ، برلین

ما در کلانشهرهای جهان امروز چه چیزی را تجربه می کنیم و کلانشهرها چه چیزی را تجربه می کنند؟ در میان همه موج مهاجرت ، جنبش زدایی و تغییرات سریع شهری ، کلان شهر [...]