آرشیو فراری: ناشنیده و دیده نشده

کتابخانه مرکزی و ایالتی برلین (ZLB) - کتابخانه یادبود آمریکا Blücherpl. 1، برلین

پرسش‌کردن شیوه‌های آرشیو کوئیر با الهام از آموزه‌های دانش و تجربیات دگرباش‌گر و دگرباش فمینیستی، کارگاهی مشارکتی را در کتابخانه یادبود آمریکا در روز یکشنبه، 30 ژانویه ترتیب خواهیم داد تا درباره رسانه‌ها و هستی‌شناسی‌های جایگزین در بایگانی‌های دگرباش سؤال بپرسیم که روایت‌های غالب دگرباشان را به چالش می‌کشند. تاریخچه BiPOC پیرو بحث نظری آرشیو دگرباش و استعماری [...]