CURATORS * تور 2021  

سه مورد

ننه کهله + اسماma سبو

Se Het Fall یک کلمه گفتاری و اجرای رقص است که منعکس کننده راهی است که در آن تاریخ مستمر ترومای پس از استعمار به دیدگاه جدید بدن سیاه و قهوه ای حاکم بر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم باز می گردد. تصور کنید اگر فرهنگ ، زبان و آداب و رسوم شما به آرامی و به سرعت پاک می شود زیرا وضعیت مالی کشور شما هیچ تاثیری بر اقتصاد جهان ندارد. شما به عنوان یک فرد درگیر بی توجهی به کشورهای ثروتمند و انگیزه های آنها هستید. 

اجرای "Se Het Fall" سعی دارد این پیام را با چرخش های متناوب از تاریخ واقعی آفریقا با تمام ملکه ها و پادشاهانش ، همچنین قهرمانان و قهرمانان ، منتقل کند. این باعث می شود ما تعجب کنیم که جهانی که از منظر محدود یک جمعیت ، در اینجا dodos اداره می شود ، چگونه است. 

ما می خواهیم یک جامعه / جهانی را نشان دهیم که در آن بشریت اولویت برای همزیستی سالم است.