آزمایشگاه ها * آزمایشگاه  

ناتالی گرفل

دانیل فلاسار

مناطق: LGBTIAQ + ، موسیقی ، بداهه

ناتالی نشان می دهد که چگونه دانش و خود بیان هنری می تواند چسبنده در زندگی یک جامعه باشد و افق خلاق چه تأثیری در ارتقاء یک رویکرد مداوم جاز می تواند داشته باشد. ناتالی با همکاری هنرمندان مختلفی که با موضوعات تاریخی و عاطفی سر و کار دارند ، به طور مشترک رویکردهای ترکیب و عملکرد جدیدی را برای کشف ، بیان و تبادل منابع فهم ، تاریخ و هویت ارائه می دهد.

لینک ها:

اینستاگرام: @ natalie.greffel

وب سایت: nataliegreffel.com