نمایه  

ننه کهله

ننه کهله یک هنرمند ، متصدی ، شفا دهنده و یوگی است. او با بدن انسان ، موسیقی و رسانه های مختلف هنری کار می کند. آثار وی معنویت فرد را گسترش داده و فضایی را برای همبستگی هنری و اجتماعی با سایر هنرمندان ایجاد می کند. او به همراه آستان میر ، Cult 'Sup را تأسیس کرد ، جایی که به عنوان کیوریتور و مجری کار می کند.

نان به عنوان یک شهروند زمین از آفریقا و جهان الهام گرفته است. او ترکیبی را در آنچه موسیقی زمین می خواند ایجاد می کند. نانه از موسیقی در سراسر جهان به عنوان پیام عشق ، صلح ، تحمل ، وحدت ، قدردانی و احترام استفاده می کند. ارتقاoul روح ، بهبودی و اعتماد به نفس بالاتر از طریق موسیقی و سایر بیانات هنری مورد توجه وی است.

حوزه ها: فرهنگ جامع نگر ، معنویت ، هوشیاری

لینک ها:

اینستاگرام: nanekahlesound @ mari_ain.t