نمایه  

احمد بابا

(سیکلومورفوز)

آنا ویزومیرسکا

احمد لبنانی تئاتر / مجری رقص ، هنرمند اجتماعی و دانشجوی کارشناسی ارشد در حرکت درمانی رقص است که در برلین زندگی می کند. اجراهای وی عمدتاً قطعات جنبشی رقص سیاسی و آیینی است که حول پرسش از تحقیقات مادام العمر در مورد "هویت (اعراب) عجیب عرب چیست؟" کلیشه ، شرق گرایی ، فتیش شدن در ارتباط با تاریخچه مهاجرت شخصی خود او.

از سال 2018 وی بخشی از پروژه های مبتنی بر داستان تئاتر / رقص مانند "10/01 Queer nights (نسخه غیرمستقیم)" و "QueeЯevolutions" بوده است ، از سال 2019 عضو گروه "Queer Arab" بوده است بارتی »و برای تسهیل تغییرات با گروه های مختلفی که کمتر از آنها نماینده دارند همکاری می کند.

لینک

اینستاگرام: cyclomorphosis

Vimeo و