همکار  

برفین ترکم تپه

Berfin Türküm Tepe کمدی های کوتاهی را می نویسد و کارگردانی می کند که به این مسائل می پردازد
فرهنگ عامه ترکیه، حافظه جمعی، جنسیت و هویت.

لینک ها: