اقامت قفل  

چهار مطالعه کوکون | گلنار تبیب زاده

کارهای هنری گلنار طبیب زاده به عنوان بخشی از اقامتگاه ما در Lockdown نشان دهنده یک عمل درمانی و تصویری از مراقبت از خود است - مقابله با احساسات claustrophobic از طریق نقاشی.

گلنار درباره کار: مانند یک دانه باستان ، آهستگی مرا احاطه کرده است. با دستان بلند و الاستیک ، گرم و مرطوب و ساکن اطراف پوست من می خزد. صدای قطرات را از پایین می شنوم در حالی که اشک همه سالهایم پاهای آسمانم را خیس می کند. هر قطره ، یک پژواک: اکثر آنها به تنهایی در جمع دیگران. او مانند یک دانه باستان مرا در نقطه کندی می کارد. و با صبر و حوصله منتظر می ماند تا غم و اندوهم بیرون بیاید.

هنرمند: گلنار طبیب زاده
عنوان:  چهار مطالعه پیله
سال: 2020
مواد / فناوری / قالب: جوهر روی کاغذ سنگی
ابعاد: 50 X 35 سانتی متر

لینک ها:

اینستاگرام: goynay
وب سایت: www.golnartabibzadeh.blogspot.com